Algemene voorwaarden Ticheler Taxatie

Tot stand gekomen op 23 augustus 2017.

Algemene Voorwaarden Ticheler Taxatie, gevestigd aan Reygershöftehoek, 60, 7546 KC, te Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08107384.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Ticheler Taxatie: Ticheler Taxatie, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08107384.

Bedrijf: De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Ticheler Taxatie voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de                                 dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven, Stichtingen of Overheden verstaan.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Ticheler Taxatie en de opdrachtgever.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Ticheler Taxatie en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ticheler Taxatie, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Ticheler Taxatie en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Ticheler Taxatie zijn overeengekomen.

Indien Ticheler Taxatie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ticheler Taxatie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Offertes

Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Ticheler Taxatie kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Alle offertes van Ticheler Taxatie zijn geldig gedurende de periode die in de offerte is opgenomen. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Ticheler Taxatie daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ticheler Taxatie anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Ticheler Taxatie niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Taxatie

Een taxatie is een waardebepaling, waarbij visuele waarneming vaak onderdeel uitmaakt van het proces. Bij de waardebepaling wordt, tenzij anders vermeld, uitgegaan van een naar behoren functionerende zaak en een zaak die niet anderszins is bezwaard met een belemmering voor gebruik.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Ticheler Taxatie.

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Ticheler Taxatie de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ticheler Taxatie zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Ticheler Taxatie de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Ticheler Taxatie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Ticheler Taxatie proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Ticheler Taxatie zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Ticheler Taxatie kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Ticheler Taxatie zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

Ticheler Taxatie zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Ticheler Taxatie heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Ticheler Taxatie heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ticheler Taxatie het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Ticheler Taxatie niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ticheler Taxatie het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Ticheler Taxatie.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Ticheler Taxatie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Honorarium

Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument zijn het Honorarium en/of de tarieven in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf zijn het Honorarium en/of tarieven in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Het Honorarium is exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Ticheler Taxatie.

Van alle bijkomende kosten zal Ticheler Taxatie tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Wijziging honorarium

Indien Ticheler Taxatie bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Ticheler Taxatie gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Ticheler Taxatie het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Ticheler Taxatie rustende verplichting ingevolge de wet;

 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

 • Ticheler Taxatie alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Ticheler Taxatie zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Ticheler Taxatie zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen twee maanden.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Ticheler Taxatie gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Ticheler Taxatie heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Ticheler Taxatie schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Ticheler Taxatie alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Ticheler Taxatie zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Ticheler Taxatie binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Ticheler Taxatie aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling geschiedt achteraf.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Ticheler Taxatie aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Ticheler Taxatie is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren.

Ticheler Taxatie en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Ticheler Taxatie en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Ticheler Taxatie onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Ticheler Taxatie, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Ticheler Taxatie, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Ticheler Taxatie pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Ticheler Taxatie de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Ticheler Taxatie het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Ticheler Taxatie bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Ticheler Taxatie omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Ticheler Taxatie kan worden gevergd.

Ticheler Taxatie behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Ticheler Taxatie bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Ticheler Taxatie bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Ticheler Taxatie omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Ticheler Taxatie kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ticheler Taxatie kan worden gevergd;

 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ticheler Taxatie op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Ticheler Taxatie de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Ticheler Taxatie niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Ticheler Taxatie geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Ticheler Taxatie of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ticheler Taxatie geen invloed kan uitoefenen en waardoor Ticheler Taxatie niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Ticheler Taxatie in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Ticheler Taxatie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ticheler Taxatie zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Ticheler Taxatie als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Ticheler Taxatie zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Ticheler Taxatie ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ticheler Taxatie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

Ticheler Taxatie garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Ticheler Taxatie, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Ticheler Taxatie in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Ticheler Taxatie geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame

De Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

De Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 60 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Ticheler Taxatie gemeld te worden. Geldt voor de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 60 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Ticheler Taxatie gemeld te worden. Geldt voor de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na ontdekking ervan aan Ticheler Taxatie gemeld te worden. Geldt voor de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 60 dagen na ontdekking ervan aan Ticheler Taxatie gemeld te worden. Geldt voor de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal Ticheler Taxatie aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Ticheler Taxatie nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever Ticheler Taxatie niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Ticheler Taxatie binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Aansprakelijkheid

Ticheler Taxatie is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Ticheler Taxatie.

Ticheler Taxatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

Ticheler Taxatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Ticheler Taxatie is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ticheler Taxatie kenbaar behoorde te zijn.

Ticheler Taxatie is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Ticheler Taxatie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ticheler Taxatie beperkt tot maximaal € 20000 of tot het bedrag waarop de door Ticheler Taxatie aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Ticheler Taxatie overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Ticheler Taxatie aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Ticheler Taxatie te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Ticheler Taxatie vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ticheler Taxatie of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Ticheler Taxatie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Ticheler Taxatie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Ticheler Taxatie zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ticheler Taxatie en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Ticheler Taxatie en de door Ticheler Taxatie (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom

Ticheler Taxatie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Ticheler Taxatie behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Ticheler Taxatie in het kader van de Overeenkomst geleverde stukken blijven eigendom van Ticheler Taxatie totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Geheimhouding

Zowel Ticheler Taxatie als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen. Alle stukken, informatie en aanbiedingen van Ticheler Taxatie mogen slechts met toestemming van Ticheler Taxatie worden gedeeld met derden.

Privacy

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Ticheler Taxatie verstrekt, zal Ticheler Taxatie zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Ticheler Taxatie mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Ticheler Taxatie niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Ticheler Taxatie gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Ticheler Taxatie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ticheler Taxatie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Ticheler Taxatie de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Ticheler Taxatie behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Nieuwsbrief

De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Wijziging algemene voorwaarden

Ticheler Taxatie heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Ticheler Taxatie zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ticheler Taxatie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 08107384 en staan ook op de website www.T-taxatie.nl.